Menu Sluiten

De TICS stimuleert de creativiteit in de samenleving. Diversiteit is een bron van verrijking van de maatschappij.
De TICS creëert flexibiliteit in denkvermogen en draagt bij aan een tolerante en open samenleving, waar waardering voor de ander belangrijk is. De TICS levert een positieve bijdrage aan het prettig samen wonen, leven en werken in de wijk. TICS staat midden in de samenleving. Het directe en persoonlijke contact met de doelgroep en samenwerkende organisaties in de wijk staat voorop, gecombineerd met vraaggestuurde en vernieuwende projecten. Deze manier van werken draagt bij aan een bewustwording van de rol van Turks Islamitisch Culturele Stichting in de maatschappij en levert een positieve bijdrage aan het dagelijks (cultureel) leven van Den Haag, met een voorbeeldfunctie voor andere instellingen in Den Haag. Culturele diversiteit is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Missie:
Bevordering van kennis en begrip van de eigenheid van de diverse in Nederland aanwezige culturen teneinde in de maatschappij van nu samen met de “ander” in harmonie te kunnen leven.

Doelstelling:
Turks-Islamitisch Culturele Stichting (hierna te noemen TICS) heeft de volgende doelstellingen:
Bevorderen van culturele activiteiten, bevorderen van Integratie, Onderwijs, Arbeidsmarkt Voorlichting, Emancipatie van vrouwen, Voorkomen drugs/alcohol gebruik onder jongeren, Bijdragen aan openbare orde en veiligheid, Bevorderen en organiseren van sport activiteiten.

In de statuten van de stichting is tevens het volgende vastgelegd:
De doelstelling van de stichting is een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een samenleving waarin mensen vanuit verschillende culturele, etnische religieuze of andere levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in harmonie kunnen samenwonen en samenwerken; waarbij de genoemde verschillen niet beschouwd worden als oorzaak van tegenstellingen en problemen, maar positief aangewend worden om de maatschappelijke cohesie te stimuleren en gezien worden als een potentiële bron voor mogelijke verrijking en versterking van die samenleving met inachtneming van en ruimte voor de specifieke achtergronden van de verschillende maatschappelijke groeperingen, met respect voor de wijze waarop individuele leden van alle groeperingen binnen de samenleving vanuit de eigen achtergronden persoonlijk invulling wensen te geven aan het bestaan; door het bevorderen van kennis en daardoor acceptatie van elkaars achtergronden, levensvisie en levensstijl.
De stichting tracht dit doel te bereiken door: het initiëren, realiseren, coördineren of ondersteunen van projecten op het gebied van educatie en bewustwording ten aanzien van de diversiteit van de samenleving en de rol die ieder individu daarbinnen vervult, in de breedste zin van het woord.