Menu Sluiten

In de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw kwamen duizenden Turkse mannen naar West-Europa, op uitnodiging van bedrijven en later ook op eigen initiatief. Gedurende de jaren 70, als duidelijk wordt dat de Turkse gemeenschap in Nederland aanwezig zal blijven, worden meerdere organisaties opgericht van verschillende aard: politiek, cultureel, religieus en sociaal. De Nederlandse overheid financierde een deel van deze organisaties, bijvoorbeeld die voor vrouwenemancipatie en diverse sociale programma’s gericht op verbroedering, culturele uitwisseling, vermaak en educatie. Veel Turkse Nederlanders zijn echter te druk bezig met hun werk en lijden aan sociale isolatie, waardoor veel van de sociale programma’s stranden en de taalachterstand niet verdwijnt. Om deze reden is in 1976 “Den Haag Türk Kültür Dernegi”(Turks Culturele Vereniging) opgericht. De Turks Culturele Vereniging hield zich actief bezig met de verbetering van opvoeding en onderwijs aan Turkse kinderen en heeft als doel om de participatie, integratie en emancipatie van de Turkse bewoners te bevorderen.

De vereniging heeft tot 1986 gefunctioneerd. Door verschillende problemen is de vereniging tot 1988 gesloten geweest.

De Turks Islamitische Culturele Stichting is gevestigd aan de Kempstraat 126 te Den Haag. In het centrum bevindt zich de enige Turkse Islamitische gebedsruimte van Transvaal. Van de circa 16.800 bewoners is 75 procent van allochtone afkomst. De grootste groepen zijn Surinamers, Turken en Marokkanen. Transvaal behoort tot de dichtstbevolkte wijken van Den Haag. De wijk kenmerkt zich door haar multiculturele samenleving, relatief jonge bevolking, hoge woondichtheid en de onlangs in gang gezette stadsvernieuwing.
De Turkse gemeenschap in Transvaal omvat 35 procent van de Turkse gemeenschap in Den Haag; dit zijn circa 6000 bewoners. De Turkse Islamitisch Culturele Stichting is opgericht in 1988 in Den Haag om de belangen van de Turkse achterban en premier de belangen van haar leden te behartigen. In de veranderende samenleving als gevolg van nieuwe ontwikkelingen werd de achterstand van de Turkse gemeenschap op sociaal, culturele en maatschappelijke vlak steeds groter en bleef de verwachte integratie uit. De Stichting maakt zich sterk voor de Turkse gemeenschap in Den Haag waaronder begrepen het versterken van de sociaal economische positie van Turken in Den Haag, het leveren van een bijdrage aan de emancipatie en integratie van Turken in Den Haag en beleven van de Turkse Cultuur en religie in de ruimste betekenis, waarbij geen onderscheid gemaakt mag worden in huidskleur, religie en ras. De Turks Islamitisch Culturele Stichting organiseert en verzorgt een integraal welzijnsaanbod voor verschillende doelgroepen ( van kinderen tot ouderen). De Stichting realiseert ter bevordering van de sociale samenhang en leefbaarheid in onze wijk en gemeente een op de behoefte van de doelgroep afgestemd programma van sociaalculturele activiteiten, waarbij ook wijkbewoners worden gestimuleerd actief aan ons activiteiten deel te nemen. Wijkbewoners kunnen zowel door de weeks, als in het weekeinde van 10.00 uur tot 23.00 uur in ons pand terecht voor (het uitvoeren van) activiteiten of om elkaar te ontmoeten.

Al enige jaren heeft de Stichting te maken met een gebrek aan ruimte. Zo treft de Stichting regelmatig noodmaatregelen voor de uitoefening van diverse activiteiten. Als voorbeeld wordt er tijdens de viering van Ramadan een tent opgericht om alle bezoekers onderdak te bieden.
Tevens is door het grote succes van de activiteiten van de Stichting de veiligheid van de bezoekers moeilijk te garanderen.
De ruimtebehoefte overstijgt een mogelijke uitbreiding van het gebouw op eigen terrein.
Het nieuwe vestigingsgebouw aan de Kempstraat 126 in Den Haag biedt de mogelijkheid om verder te groeien en te ontplooien.

Turks-Islamitisch Culturele Stichting, Den Haag

Werkwijze

Daar waar sprake is van facilitaire ondersteuning van projecten van derden verzorgd de stichting (TICS) het beheer van de voor de projecten beschikbaar gestelde of verkregen financiën, de inhoudelijke monitoring en de uiteindelijke inhoudelijke en financiële verantwoording.
Bestuursleden kunnen de initiatiefnemers van het project ondersteunen bij het opstellen van projectplannen en begrotingen. Deze berust bij een door de stichting in te stellen projectgroep (Commissie), veelal samengesteld uit de initiatiefnemers, zonodig aangevuld met personen met benodigde specifieke kennis of vaardigheden. Een project kan pas starten na goedkeuring van projectplan en begroting door het bestuur. In de vervolgens verstrekte projectopdrachten worden afspraken vastgelegd voor het vereiste periodieke verslaglegging over voortgang van het traject en de budgettaire stand van zaken. Betalingen worden, na akkoord verklaring door de projectleiders (coördinatoren), verwerkt door de penningmeester van de stichting. De penningmeester controleert daarbij rechtmatigheid van de voorgelegde betalingen. In voorkomende gevallen kan worden gewerkt met een voorschot.
Bij projecten en activiteiten die door de stichting zelf worden geïnitieerd, kan het bestuur zelf een projectplan en -begroting opstellen, dan wel zich te beperken tot formulering van de algemene uitgangspunten en de uitwerking over te dragen aan een te vormen projectgroep. Bestuursleden kunnen betrokken zijn bij de daadwerkelijke uitvoering van een project. Voor de uitvoering van de projecten gelden dezelfde richtlijnen als hierboven beschreven.
Voor hun activiteiten binnen en ten behoeve van de stichting ontvangen bestuursleden, behalve een vergoeding van gemaakte onkosten, geen overige betalingen. De stichting kent ook de “Raad van Toezicht” (Denetleme Kurulu). Deze ziet er toe of de projecten en activiteiten goed uitgevoerd zijn en het financiële plaatje in orde is.

Organisatiestructuur

OrganisatiestructuurEen compacte organisatie.
De organisatie heeft in 2008 een begin gemaakt met een nieuwe organisatiestructuur. De snelle groei van TICS maakte dat noodzakelijk. In dit nieuwe model staan dienstverlening, gastvrijheid en eenduidige profilering van TICS centraal. De nieuw ingerichte Commissies met verschillende coördinatoren, verantwoordelijk voor advies & projecten, krijgen met heldere financiële kaders volop de ruimte om hun producten en diensten te ontwikkelen en te presenteren. Door voor deze werkwijze te kiezen krijgen coördinatoren (vrijwilligers) veel verantwoordelijkheid. Een eerder ingericht bestuur met talloze bestuursleden verdwijnt uit de organisatie. De lijnen voor besluiten en overleg zijn kort. Zo kan er effectief gewerkt worden. Deze werkwijze past bij het persoonlijke contact waar TICS voor staat. Juist op lokaal niveau bij het werken in de wijk of binnen de gemeente is dat persoonlijke contact cruciaal.

Financiële doelstelling

financiele doelstellingTICS is een stichting en daarmee geen winstgevende organisatie. Wel wil TICS een financieël gezond bedrijf zijn met een stevig eigen vermogen. De komende jaren wil TICS zelfstandig kunnen opereren en armslag hebben om nieuwe, eigen producten te kunnen ontwikkelen. Dit betekent keuzes maken in de manier waarop TICS georganiseerd wordt, in de omgang met medewerkers, in het omgaan met communicatie en pr .TICS wil dit realiseren op een financieël dusdanig gezonde basis dat de continuïteit van de stichting nimmer in gevaar komt. Extra inkomsten worden gegenereerd door:

• Bijdrage van deelnemersgelden bij projecten.
• Sponsors
• Huur
• Donaties
• Collecties
• Exploitatie van lokalen.

Inkomsten:

De inkomsten zijn onder te verdelen in subsidies, donaties, collecties, inkomsten uit verhuur, projecten & evenementen, inkomsten uit advisering en overige inkomsten, zoals: horeca en sponsoring.

Ambities

AmbitiesDe TICS is een organisatie waar alle groepen goed vertegenwoordigd zijn en elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie bestaat uit vrouwen, mannen en jongeren afdeling die gezamenlijk als vrijwilliger zich beschikbaar stellen. In 2010 is een begin gemaakt met een nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe, compacte organisatiestructuur maakt de organisatie wendbaar. De komende jaren wordt de nadruk gelegd op de fysieke locatie aan de Kempstraat 126 in Den Haag. De TICS heeft de afgelopen vierentwintig jaar diverse culturele producten, projecten en diensten ontwikkelt. Deze vormen de basis voor de organisatie en worden de komende tijd verder aangescherpt. Zij blijven divers in vorm en komen tot stand door nauwe samenwerking met partners en wijkbewoners uit wijk, stad of regio. Door de koop van de nieuwe locatie (schoolgebouw) aan de Kempstraat 126 hebben wij meer ruimte tot ons beschikking waardoor nieuwe activiteiten en projecten meer kans hebben van slagen en ontplooiing. De komende periode zullen wij ook werken aan een wijkgericht programma’s. Met, door en voor bewoners uit Transvaal en Den Haag maken we van TICS, in het nieuwe gebouw een kloppend cultureel hart.
Na de renovatie en verbouwing vanwege de bijzondere uitstraling en de uitgebreide en kwalitatief hoogstaande voorzieningen is het schoolgebouw bovendien uitermate geschikt voor grotere bijeenkomsten, conferenties en dergelijke. Juist deze bijeenkomsten worden de komende jaren ingezet als nieuw podium voor kunst, cultuur, educatie, sport en religie. Thematisch en met maatwerk word TICS uitgedaagd om hier hun nieuw publiek te ontmoeten. TICS programmeert en zorgt voor de inhoudelijke invulling van de ruimtes. Vanwege het formaat en de faciliteiten voorziet het pand in een behoefte die in de huidige pand van TICS niet aanwezig is.