Menu Sluiten

Werkwijze

Daar waar sprake is van facilitaire ondersteuning van projecten van derden verzorgd de stichting (TICS) het beheer van de voor de projecten beschikbaar gestelde of verkregen financiën, de inhoudelijke monitoring en de uiteindelijke inhoudelijke en financiële verantwoording.
Bestuursleden kunnen de initiatiefnemers van het project ondersteunen bij het opstellen van projectplannen en begrotingen. Deze berust bij een door de stichting in te stellen projectgroep (Commissie), veelal samengesteld uit de initiatiefnemers, zonodig aangevuld met personen met benodigde specifieke kennis of vaardigheden. Een project kan pas starten na goedkeuring van projectplan en begroting door het bestuur. In de vervolgens verstrekte projectopdrachten worden afspraken vastgelegd voor het vereiste periodieke verslaglegging over voortgang van het traject en de budgettaire stand van zaken. Betalingen worden, na akkoord verklaring door de projectleiders (coördinatoren), verwerkt door de penningmeester van de stichting. De penningmeester controleert daarbij rechtmatigheid van de voorgelegde betalingen. In voorkomende gevallen kan worden gewerkt met een voorschot.
Bij projecten en activiteiten die door de stichting zelf worden geïnitieerd, kan het bestuur zelf een projectplan en -begroting opstellen, dan wel zich te beperken tot formulering van de algemene uitgangspunten en de uitwerking over te dragen aan een te vormen projectgroep. Bestuursleden kunnen betrokken zijn bij de daadwerkelijke uitvoering van een project. Voor de uitvoering van de projecten gelden dezelfde richtlijnen als hierboven beschreven.
Voor hun activiteiten binnen en ten behoeve van de stichting ontvangen bestuursleden, behalve een vergoeding van gemaakte onkosten, geen overige betalingen. De stichting kent ook de “Raad van Toezicht” (Denetleme Kurulu). Deze ziet er toe of de projecten en activiteiten goed uitgevoerd zijn en het financiële plaatje in orde is.